Dance is the Limit - ponieważ w tańcu nie ma granic!

Andrychów

8 czerwca 2019

DANCE Is the LIMIT ~ Ponieważ w tańcu nie ma granic ~

Ogólnopolski Konkurs Taneczny REGULAMIN 8 CZERWCA

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 8 czerwca 2019 r. - Miejski Dom Kultury w Andrychowie ul. Szewska 7, Andrychów 34-120

KATEGORIE WIEKOWE:

 • 3-4 l.
 • 5-6 l.
 • 7-8 l.
 • 9-10 l.
 • 11-12 l.
 • 13-15 l.
 • 16+
 • 30+

KATEGORIE TANECZNE:

 • Hip-Hop
 • Disco-Dance
 • Street Dance Show
 • Show Dance
 • Taniec Współczesny
 • Modern Jazz
 • Cheerleaders
 • Pokaz akrobatyczny z element. Tańca
 • Inne formy tańca

NAGRODY: Organizator zapewnia każdej grupie w kategorii wiekowej do 10 lat medal dla każdego dziecka oraz dyplom na grupę. W pozostałych kategoriach wiekowych organizator zapewnia każdej grupie puchar oraz medal.

KONKURS MA NA CELU: -wymianę doświadczeń pomiędzy instruktorami i tancerzami -popularyzację różnych form tanecznych, gry aktorskiej, walorów artystycznych i wychowawczych -promowanie kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych -wyłonienie zwycięzców w różnych kategoriach tanecznych z podziałem na kategorię wiekowe

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: Formacje ze Szkół/Studiów tanecznych, sekcje działające przy ośrodkach kultury/ w szkołach/ w przedszkolach, stowarzyszenia artystyczne.

OCENA:

 • Choreografia i technika tańca.
 • Pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów/rekwizytów i muzyki.
 • Opracowanie choreograficzne (kompozycja, dramaturgia, oryginalność formy, utrzymanie się w charakterze kategorii).
 • Ogólne wrażenie artystyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia oraz Dowodu Wpłaty wpisowego drogą elektroniczną na maila: danceisthelimit.konkurs@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019 roku.

Opłata startowa za zgłoszenie jednego tancerza do jednej konkurencji tanecznej wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku zgłoszenia tego samego tancerza do więcej niż jednej kategorii, opłata ulega zwiększeniu proporcjonalnie o 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Np. start jednego tancerza w dwóch formacjach to: 20,00 zł + 20,00 zł

W tytule prosimy wpisać: kategorie taneczną/kategorie wiekową/Dance is the Limit/nazwa zespołu np. HIP-HOP/16+/DITL/GRUPA X

AP HELITECH ul. Pszczyńska 183 C Jastrzębie-zdrój 44-335
Telefon: 536-556-347
email: danceisthelimit.konkurs@gmail.com MILENIUM 12 1160 2202 0000 0003 2181 8167

ORGANIZATOR: AP HELITECH

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dwóch dni roboczych od jego wysłania, jeżeli to nie nastąpi prosimy o kontakt telefoniczny 536-556-347
 • Zespoły zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed terminem jego upłynięcia, jeżeli liczba miejsc zostanie zapełniona – w tym przypadku organizator ma prawo skrócenia czasu wpłaty akredytacji, aby rozpatrzyć przyjęcie grup z list rezerwowych.
 • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych/tanecznych.
 • W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.
 • Jury ma prawo przenieść grupę do innej kategorii, jeżeli wybrana kategoria przez instruktora jest nie odpowiednia (kat. wiekowa/taneczna).
 • O przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej, decyduje 80% grupy.
 • Jedna grupa może przedstawić jedną choreografię w danej kategorii tanecznej.
 • Konkurs ma charakter otwarty z nieodpłatnym wstępem dla widzów.- Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się po każdej kategorii tanecznej.
 • Wymiary sceny 13 x 8,5 (z przodu jest zwężenie sceny i szerokość wtedy wynosi 7,20)
 • Każda grupa musi zgłosić się do rejestracji min. na pół godziny przed swoją kategorią wiekową.
 • Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny.
 • Uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
 • Uczestnicy przygotowują nagrania na Pendrive’e bądź płycie CD wraz z opisem (nazwa zespołu i numer utworu). Muzykę trzeba wręczyć akustykowi przed samym występem zespołu.
 • Zabrania się używania ognia, efektów pirotechnicznych i dymów.
 • Organizator zapewnia trzyosobową komisję sędziowską.
 • Podczas występu, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie pozostawiającego śladów na parkiecie.
 • Kolejność wystąpień poszczególnych formacji, określają organizatorzy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania fragmentów turnieju oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / nagrań w celach związanych z działalnością statutową.
 • W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i elementy akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • W razie rezygnacji organizator nie zwraca akredytacji.
 • Odbiór faktur będzie możliwy tylko przy rejestracji zespołu w dniu konkursu.
 • Wszelkie prośby o zmiany w harmonogramie będą przyjmowane do 31 maja
 • Uczestnicy turnieju zobligowani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień.
 • Wstępny program podany zostanie 30 maja, szczegółowy program imprezy podany zostanie 1 czerwca na stronie:
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.

KLAUZULA RODO: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE („RODO”) Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych uczestników jest firma AP HELITECH. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 34 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do spełnienia obowiązków określonych w ustawie o rachunkowości- w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. W przypadku nie podania danych uczestnik nie będzie mógł wystąpić w Konkursie. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do organizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata. Okres przechowywania dokumentacji finansowej wynosi 5 lat. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.

Strona organizatora